Kurzy, workshopy a tréningy QuBit Academy organizuje právnická osoba QuBit Security s.r.o., so sídlom Študentská 2116/30, 96001 Zvolen, IČO 477 175 05, ďalej „QuBit“ alebo „organizátor“.

PLATBY

Všetky poplatky musia byť zaplatené v plnej výške do 7 pracovných dní od podania registrácie. Ak registráciu urobíte menej ako 7 pracovných dní pred prvým dňom podujatia, platba všetkých poplatkov musí byť vykonaná v plnej výške pred účasťou na podujatí.

QuBit si vyhradzuje právo zrušiť akúkoľvek registráciu bez upozornenia kedykoľvek pred začiatkom podujatia, ak všetky poplatky neboli uhradené v príslušnom čase. V prípade, že QuBit, si neuplatní právo zrušiť registráciu pred podujatím, sú delegáti, ktorých poplatky neboli zaplatené pred začiatkom podujatia, povinní zaplatiť na mieste.

PODMIENKY ZRUŠENIA

Ak sa zmenia okolnosti a už sa nemôžete zúčastniť podujatia QuBit, môžete svoju registráciu zrušiť a získať úplnú refundáciu, okrem 5% administratívneho poplatku, 60 dní pred podujatím.

Od 30 do 60 dní pred podujatím môžete zrušiť registráciu a získať 50% náhradu.

30 dní pred podujatím QuBit nebude schopný refundovať Vašu registráciu, ak ju zrušíte. 

Môžeme Vám ponúknuť dve pro-zákaznícke alternatívy:

  1. Vydať poukážku platnú 12 mesiacov, ktorá Vám umožní zúčastniť sa akéhokoľvek podujatia QuBit , cena pôvodnej a novej registrácie sa započíta
  2. Nájdite za seba náhradu – ponúknite lístok kolegovi

Odporúčame Vám, aby ste svoju požiadavku poslali e-mailom na team@qubitacademy.com

Ak zrušíte registráciu a znovu sa zaregistrujete, vaša nová registrácia bude odrážať aktuálnu cenu lístka. Predchádzajúce zvýhodnené ceny nebudú brané do úvahy.

Ak zaplatíte registračný poplatok a nezúčastníte sa podujatia QuBit, poplatok Vám nebude vrátený. Prosím nezabudnite, že zrušenie registrácie automaticky neruší váš hotel a cestovné lístky. Jednotlivci sú zodpovední za zrušenie svojich hotelových rezervácí a cestovných lístkov.

ZRUŠENIE ORGANIZÁTOROM

Spoločnosť QuBit si vyhradzuje právo zmeniť termín alebo zrušiť podujatie z dôvodu nízkej účasti alebo ak to vyžadujú iné okolnosti. QuBit Vás bude informovať e-mailom najmenej 10 pracovných dní pred začiatkom podujatia. Akonáhle budete informovaný, môžete sa rozhodnúť či Vám vyhovuje nový termín alebo chcete naspäť plnú náhradu poplatkov. Spoločnosť QuBit nenesie zodpovednosť za nenávratné cestovné rezervácie, ak je školenie/konferencia preplánovaná alebo zrušená.

VÝMENY ÚČASTNÍKOV

Výmeny účastníkov, vrátane výmien na mieste, sú povolené s písomným súhlasom pôvodného registrovaného účastníka. Svoju žiadosť môžete poslať e-mail team@qubitacademy.com.

VÍZA

Za získanie víz zodpovedá výhradne registrovaný účastník. Podrobnosti Vám poskytne miestna samospráva hostiteľskej krajiny. Po obdržaní platnej registrácie Vám QuBit na požiadanie pošle pozývací list.

VEKOVÝ LIMIT

Účastníci musia mať minimálne 18 rokov, aby mohli navštíviť podujatia QuBit. Žiadosť o výnimku musí byť podaná písomne managementu spoločnosti.

FOTOGRAFIE, AUDIO A VIDEO ZÁZNAMY

Vaše osobné údaje, vrátane fotografi môžeme spracúvať zverejňovaním na našich webových stránkach, na základe oprávneného záujmu QuBit prezentovať a informovať o svojich aktivitách alebo na základe zmluvy, ak ide o záznam z prednášky, workshopu alebo prezentácie. Vždy Vás budeme vopred informovať o vyhotovení fotografií a poskytneme Vám možnosť zverejnenie fotografie odmietnuť. Spoločnosť pri zverejňovaní fotografií dbá, aby neprimerane nezasahovala do vašich práv a  slobôd. 

Údaje o pravnických osobách môžu byť poskytnuté tretej strane napr. sponzorovi podujatia.

DRESS KÓD

Business casual na všetky udalosti QuBit.

VSTUP NA PODUJATIE

Vyhradzujeme si právo, na základe vlastného uváženia, bez vrátenia peňazí, odmietnuť vstup na podujatie alebo vylúčiť z podujatia osobu, ktorá svojim správaním naruša podujatie alebo iného účastníka.

ZMENY V PROGRAME

QuBit si vyhradzuje právo vykonať zmeny v programe podujatia, školenia a prednášajúcich, alebo zrušiť program, ak nie sú splnené kritériá zápisu napr. minimálny počet účastníkov. Všetky miesta na podujatí sú obsadené na princípe first-come, first-seated. Príďte skoro, aby ste si zaistili miesto!

VYHLÁSENIE

Informácie prezentované na tejto webovej stránke a na webových stránkach jej pridružených spoločností sa poskytujú len na informačné účely a nemali by sa považovať za obchodné alebo odborné rady v akejkoľvek oblasti. Preto by nemali nahrádzať priamu konzultáciu s odbornými, obchodnými alebo inými kompetentnými poradcami. Obsah tejto webovej stránky obsahuje iba všeobecné informácie. Výslovne sa vzdávame akejkoľvek zodpovednosti v súvislosti s činmi, ktoré boli vykonané alebo neboli vykonané na základe obsahu tejto stránky.

Aj keď sme sa snažili zabezpečiť, aby všetky informácie obsiahnuté na tejto webovej stránke boli presné a boli získané zo spoľahlivých zdrojov. Nie sme zodpovední za žiadne chyby alebo opomenutia, ani za výsledky získané použitím prezentovaných informácií.

Nemusíme nevyhnutne súhlasiť, a nie sme zodpovední, za akýmkoľvek obsah tretích strán, ku ktorému sa dá prostredníctvom tejto webovej stránky pristupovať.